Podstawowe pojęcia

Katalog firm Bstok.pl – uporządkowany zbiór firm, instytucji oraz innych podmiotów których siedziba lub oddział mieści się w województwie podlaskim katalog firm znajduje się pod adresem www.katalog.bstok.pl

Firma – osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego, a także osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą wpisana do ewidencji działalności gospodarczej.

Pakiet – poszczególna forma prezentacji firmy różniąca się zakresem informacji

Zasady Ogólne

1. Niniejszy Regulamin przedstawia zasady umieszczania, modyfikacji i usuwania danych przez firmy o swojej działalności gospodarczej w katalogu Portalu Bstok.pl

2. Warunkiem dodania firmy do katalogu Bstok.pl jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego i wybranie pakietu płatnego lub bezpłatnego.

3. Szczegóły poszczególnych pakietów oraz ich ceny są dostępne pod poniższym linkiem

4.  Po rejestracji oraz wypełnieniu odpowiednich pól informacyjnych dotyczących firmy administrator Katalog firm Bstok.pl:

a) w przypadku pakietu bezpłatnego weryfikuje dane firmy w przeciągu 48h i dopuszcza je do publikacji

b) w przypadku pakietów płatnych kontaktuje się bezpośrednio z firmą

5. W przypadku nie opłacenia faktury w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury proforma forma prezentacji zmieni status na pakiet bezpłatny.

6. Każda prezentacja z pakietem płatnym jest dodawana do katalogu na okres 365 dni od momentu jej pojawienia się w Katalog firm Bstok.pl

7. W ramach przedłużenia prezentacji klient otrzymuje 14 dni przed końcem okresu fakturę proforma na następny okres rozliczeniowy.

8. W przypadku nieopłacenia tej faktury prezentacja przyjmuje formę pakietu bezpłatnego

9. Prezentacje w katalogu firm są umieszczane w konkretnych kategoriach wg następującej kolejności:

a) pakiet premium: najwyższe pozycje należą do firm które mają pakiet premium         

b) pakiet rozszerzony pozycje poniżej pakietu premium należy do pakietu rozszerzonego

c) pakiet standardowy pozycje poniżej pakietu rozszerzonego należą do pakietu standardowego

d) pakiet podstawowy pozycje poniżej pakietu standardowego

d) pakiet bezpłatny pozycje poniżej pakietu podstawowego należą do pakietu bezpłatnego

e) o pozycji prezentacji wśród prezentacji tego samego pakietu decyduje data jej dodania im wcześniejsza tym wyższa jest pozycja firmy

10. Firma może dodać swoją wizytówkę do maksymalnie 3 podkategorii w katalogu firm przy czym wyłączone są z dodawania kategorie główne katalogu.

11. Zabronione jest umieszczanie w wizytówce plików graficznych do których użytkownik nie posiada prawa autorskiego lub wykupionej licencji.

12. Portal nie jest stroną w przypadku dochodzenia roszczeń związanych z wykryciem naruszenia praw autorskich osób trzecich dotyczących plików graficznych umieszczonych w ramach wizytówki

13. Portal zastrzega sobie prawo do odmowy dodania prezentacji w przypadku gdy prezentacja będzie dublowała istniejący wpis

14. Portal zastrzega sobie prawo do zawieszenia/zablokowania/usunięcia wizytówki, która łamie którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu oraz Regulaminu Korzystania z Portalu Bstok.pl, a w szczególności: treści zabronionych przez przepisy prawa, spamu, reklam konkurencyjnych serwisów katalogu firm oraz słów powszechnie uznawanych za wulgarne. Blokowanie odbywa się bez podania jego przyczyny.

15. Niedopuszczalne są działania mogące utrudniać lub destabilizować działanie serwisu. W przypadku stwierdzenia, że Użytkownik Portalu dopuszcza się takich działań Portal Bstok.pl podejmie wszelkie działania prawne związane z naprawieniem poniesionej szkody. Działanie Użytkownika polegające na próbie destabilizacji serwisu mogą być również uznane za przestępstwo w rozumieniu przepisów kodeksu karnego.

16. Jeżeli w trakcie korzystania z usług portalu dane adresowe, osobowe lub inne Firmy ulegną zmianie, Firma zobowiązana jest do ich niezwłocznej aktualizacji.

17. Firma oświadcza jednocześnie, że wszelkie wprowadzone przez nią do katalogu firm Bstok.pl dane nie naruszają praw osób trzecich. W sytuacji wystąpienia przez osobę trzecią z jakimikolwiek roszczeniami przeciwko portalowi Bstok.pl związanymi z bezprawnym charakterem tych danych, Firma zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów, jakie portal katalogu firm Bstok.pl poniósł w związku z wytoczonymi roszczeniami.

18. Firma wyraża niniejszym zgodę na edycję przez administratora katalogu firm Bstok.pl materiałów i danych wprowadzonych przez nią do portalu, a w szczególności zmiany rozmiaru lub wagi plików graficznych w zakresie niezbędnym do prawidłowego wyświetlania oferty i funkcjonowania portalu oraz lepszego pozycjonowania wizytówki w wyszukiwarce google

19. Firma akceptując niniejszy Regulamin wyraża zgodę na prezentację jej danych, znaków graficznych oraz wprowadzonych przez nią treści na łamach katalogu firm Bstok.pl.

20. Firma wyraża zgodę na umieszczanie  w dowolnym miejscu katalogu firm Bstok.pl wszelkiego rodzaju ogłoszeń, reklam oraz informacji dotyczących produktów lub usług podmiotów współpracujących Bstok.pl

Katalog.bstok.pl serwis Portalu Bstok.pl prowadzony przez:

Test Plus Tomasz Radzewicz

ul. Hubala 11/2, 15-174 Białystok

NIP: 542-197-51-09, REGON: 050819110, GIODO: 141263, 141195

zarejestrowany i widoczny w ewidencji CEDIG pod adresem: 

http://prod.ceidg.gov.pl/CEIDG/ceidg.public.ui/SearchDetails.aspx?Id=9481009a-6dc5-46ae-9006-95cd5ffdde1e

Białystok 12 listopada 2016 ver1.